រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព​​កិច្ច​ប្រជុំ​​ពិភាក្សា​ការ​ងារ​ជាមួយ​តំណាង​អង្គ​ការ​ IFES នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១១ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​សាល​ប្រជុំ​ គ.ជ.ប