រូបភាព​សកម្ម​ភាព​កិច្ច​ប្រជុំ​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៧ នៅសាល​ប្រជុំ​ គ.ជ.ប ជួប​ជា​មួយ​ UNDP