ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧៖ សេចក្តីសម្រេច ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈ​លេខា​ធិការ​កត់​ត្រា​ នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​