សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ០៤៨ គ.ជ.ប/អគ្គ/ប្រ.ក.ព ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ៖ ឯកឧត្ដម ប្រធាន គ.ជ.ប បានទទួលជួប​សវនាការ​ជាមួយគណៈ​ប្រតិភូ​ មូលនិធិ កូហ្វី អាណាន់ (Kofi Annan)

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/048-18-03-2017_0002-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778