គំរូការិយាល័យបោះឆ្នោត និង​ឯកសារប្រើសម្រាប់បោះឆ្នោត​​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ​២០១៧

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Poster-2017-54cm-x-76cm-OK_thumb.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778