សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ៖ របាយ​ការណ៍​បណ្ដោះ​​អាសន្ន​ពី គធ.ខប រយៈពេល ០៣ ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី ០៣ ដល់ ០៥ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧ បានបញ្ចប់ដោយ​ គឃ.សប បាន​ទទួល​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​បញ្ជី​បេក្ខជន​ពី​គណបក្ស​​នយោបាយ​​ចំនួន ១២

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/041-06-03-2017-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778