បទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​