សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃ គ.ជ.ប បានសម្រេចរក្សាទុកឈ្មោះទាំង ៣៦៨ នាក់ ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​ដដែល នៅ​ពេល​សវនា​ការ​សង្ខេប​ដោះ​ស្រាយ​លើ​ពាក្យ​បណ្តឹង/សំណុំរឿង ចំនួន ៣០ ៖ លេខ ១០៩ ១១០ ១១១ ១១២ ១១៣ ១១៤ ១១៥ ១១៦ ១១៧ ១១៨ ១១៩ ១២០ ១២១ ១២២ ..

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/2017-1-23-15-49-48-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778