សេចក្ដី​សម្រេច​ស្ដីពី ការ​កែសម្រួល​ចំណងជើង​នៃ​សេចក្ដី​សម្រេច​ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​របស់​ នាយកដ្ឋាន​ និង​តួនាទី ភារកិច្ច​របស់​ការិយាល័យ និង​លេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មការ​រាជធានី ខេត្ត​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-1_45.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778