របាយការណ៍​ស្ដីពីការ​ដាក់ ការ​ទទួល និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹងនៅ កបឃ.ស (​គិតត្រឹមថ្ងៃទី​២០ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៦)

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Binder1_Page_1_0.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778