សេចក្ដី​ណែនាំ​រំលឹក ស្ដីពី​ការ​ចេញ​ឯកសារ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​បម្រើ​ឱ្យ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ការ​ចេញ​លិខិត​បញ្ជាក់​ទីលំនៅក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​សម្រាប់​គោលដៅ​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត