ព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំង​​ជា​ប្រធាន អនុប្រធាន និង​សមាជិក សមាជិកា គ.ជ.ប