សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី​​​ការបង្កើត​លេខាធិការដ្ឋាន​សន្តិសុខ​បោះ​ឆ្នោត​នៃ​អគ្គ​លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន​ គ.ជ.ប​ (ចុះ​ថ្ងៃទី​០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦)

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/060916thumb.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778