ច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍ ត្រូវបានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អនុម័តនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៤ នាសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនីតិកាលទី១