គោលការណ៍ សម្រាប់ស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍​ឯកជន​ ក្នុង​ការ​លក់ម៉ោង ឬជួល​ម៉ោង​ចាក់​ផ្សាយឱ្យគណបក្សនយោបាយ ដើម្បី​ធ្វើការ​ចាក់ផ្សាយ​​អំពី​កម្មវិធីគោល​នយោបាយក្នុង​​ពេល​ឃោសនា​បោះឆ្នោត