គោលការណ៍ សម្រាប់ស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ឯកជន​ ក្នុងការលក់ម៉ោង ឬជួលម៉ោងចាក់ផ្សាយឱ្យ​គណបក្ស​នយោបាយ ដើម្បី​​ចាក់​​ផ្សាយ​​អំពី​កម្ម​វិធី​គោល​នយោបាយ​​ក្នុង​ពេល​ឃោសនា​បោះឆ្នោត