សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន និងសេចក្ដីជូនដំណឹង នៅខែសីហា ២០១៧