ទម្រង់បែបបទ​ដែលប្រើប្រាស់​សម្រាប់ការបោះឆ្នោត

លរ ទម្រង់បែបបទ ឈ្មោះទម្រង់បែបបទ
1 ១០០១

កិច្ចសន្យាបម្រើការងារជាមន្ត្រីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (ទ.​១០០១ សម្រាប់បំពេញដោយអ្នកដែលត្រូវជ្រើសរើស/តែងតាំង កបឃ.ស និង​លធ.ខប)

2 ១០០២

កិច្ចសន្យាបម្រើការងារក្នុងគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត និង​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ (ទ.​១០០២ សម្រាប់បំពេញដោយ​អ្នកដែលត្រូវតែងតាំង​ក្នុង​ គ.ក.ប/គ.ក.រ)

3 ១០០៤​

តារាង​ប្រាក់កម្រៃរបស់សមាសភាពគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត និង​រាប់សន្លឹកឆ្នោត (ទ.​១០០៤​ សម្រាប់បំពេញដោយ គធ.ខប)

4 ១០០៦​​

តារាងប្រាក់កម្រៃមន្ត្រីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (ទ.​១០០៦​​ សម្រាប់បំពេញដោយកបឃ.ស និងលធ.ខប)

5 ១០០៧​

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ(ទ.​១០០៧​)

6 ១០០៨​

ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ​(ទ.​១០០៨​)

7 ១០០៩

សេចក្តីសម្រេចបដិសេធការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​(ទ.​១០០៩)

8 ១០១១​

របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យបោះឆ្នោត​(ទ.​១០១១​)

9 ១០១២​

របាយការណ៍សរុបស្តីពីលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឃុំ សង្កាត់ (ទ.​១០១២​ សម្រាប់បំពេញដោយ ក.ច.ប)

10 ១០១៣

លិខិតបញ្ជាក់ការវេចខ្ចប់សម្ភារឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងការបញ្ជូនស្បោង (ខ) ដោយក្រុមចុះឈ្មោះ (ទ.​១០១៣​ សម្រាប់បំពេញដោយ ក.ច.ប មន្ត្រីលធ.ខប និងមន្ត្រី គ.ជ.ប)

11 ១០១៤

លិខិតបញ្ជាក់ការវេចខ្ចប់ស្បោង (ខ) និងការបញ្ជូនស្បោង (គ) ដោយ លធ.ខប (ទ.​១០១៤​ សម្រាប់បំពេញដោយមន្ត្រីលធ.ខប និងមន្ត្រី គ.ជ.ប)

12 ១០១៥

លិខិតបញ្ជាក់សម្ភារៈឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់បន្ថែម (ទ.​១០១៥ សម្រាប់បំពេញដោយមន្ត្រីលធ.ខប និងក.ច.ប)

13 ១០២០​

របាយការណ៍ស្តីពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ កបឃ.ស កែតម្រូវលើបញ្ចីបោះឆ្នោតដំបូងនៃឃុំ សង្កាត់ (ទ.​១០២០​ សម្រាប់បំពេញដោយ កបឃ.ស)

14 ១០២១​

របាយការណ៍ស្តីពីតុល្យភាពនៃការទទួល និងការប្រើប្រាស់ទម្រង់បង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (ទ.​១០២១​ សម្រាប់បំពេញដោយ ក.ច.ប)

15 ១០២២

ទម្រង់បង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (ទ.១០២២ សម្រាប់បំពេញដោយ ក.ច.ប)

16 ១០២៤

កំណត់ហេតុវាយតម្លៃសមាសភាពក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (ទ.១០២៤ សម្រាប់បំពេញដោយ កបឃ.ស)

17 ១០២៥​

បញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយក្នុងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ..........(ទ.​១០២៥ សម្រាប់បំពេញដោយស្មៀន និងកបឃ.ស)

18 ១០២៧

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវអញ្ជើញចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ...........(ទ.​១០២៧)

19 ១០២៨​

បង្កាន់ដៃទទួលការកែតម្រូវទិន្នន័យ និងការប្តូរការិយាល័យក្នុងឃុំ សង្កាត់ (ទ.​១០២៨​ សម្រាប់បំពេញដោយ ក.ច.ប)

20 ១០២៩​

របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំថ្ងៃក្នុងឃុំ សង្កាត់ (ទ.​១០២៩​ សម្រាប់បំពេញដោយ ក.ច.ប)

22 ១១០២​

កំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោត (ទ​.​១១០២​ សម្រាប់បំពេញដោយ គ.ក.រ)

23 ១១០៣

កំណត់ហេតុបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតក្នុងឃុំ សង្កាត់ (ទ.​១១០៣ សម្រាប់បំពេញដោយ គឃ.សប)

24 ១១០៥​

លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតក្នុងឃុំ សង្កាត់ (ទម្រង់បែបបទសម្រាប់បំពេញដោយ គឃ.សប)

25 ១១០៥ ធខ

ក្រដាសលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតក្នុងឃុំ សង្កាត់ ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ គធ.ខប (ទ.​១១០៥ ធខ សម្រាប់បំពេញដោយ គធ.ខប)

26 ១១០៦​

តារាងត្រួតពិនិត្យការបែងចែក និងបញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោត (ទ.​១១០៦​ សម្រាប់បំពេញដោយ គធ.ខប)

27 ១១០៧​

លិខិតបញ្ជូន និងប្រគល់ ទទួលសម្ភារ ឯកសារ(​ទ.​១១០៧​)

28 ១១០៨​

តារាង​កត់ត្រា​សំឡេង​ឆ្នោត​តាម​ការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោត និង​រាប់សន្លឹកឆ្នោត (ទ.​១១០៨​)

29 ១១០៩

តារាងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតក្នុងឃុំ សង្កាត់ (ទ.១១០៩ សម្រាប់បំពេញដោយ គឃ.សប)

30 ១១១០​

តារាងបូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានី ខេត្ត (ទ​.​១១១០​ សម្រាប់បំពេញដោយ គធ.ខប)

31 ១១១០CD

តារាងលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតតាមឃុំ សង្កាត់ ក្នុងរាជធានី ខេត្ត (១១១០CD ជា​ទម្រង់បែបបទផ្ទុកក្នុងស៊ីឌី​(CD) សម្រាប់បំពេញដោយ គធ.ខប)

32 ១១១១

កំណត់ហេតុបូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានី ខេត្ត (ទ​.​១១១១​ សម្រាប់បំពេញដោយ គធ.ខប)

33 ១១១២​

តារាងត្រួតពិនិត្យសម្ភារ ឯកសារបោះឆ្នោតនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត (ទ​.​១១១២​ សម្រាប់បំពេញដោយ គ.ក.ប)

34 ១១១៣​

កំណត់ហេតុវាយតម្លៃសមាជិកគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត (ទ.​១១១៣​ សម្រាប់បំពេញដោយ គធ.ខប)

35 ១១១៤

ក្រដាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានី ខេត្ត (ទ.១១១៤ សម្រាប់បំពេញដោយ គធ.ខប)

36 ១១១៥

បញ្ជីវត្តមានភ្នាក់ងារគណបក្ស និងអ្នកសង្កេតការណ៍ក្នុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោត (ទ.​១១១៥ សម្រាប់បំពេញដោយ គ.ក.រ ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្កេតការណ៍)

37 ១១១៦តព

តារាងត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងឃុំ សង្កាត់ (ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយក្រុមត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃ គធ.ខប) (ទ​.​១១១៦តព សម្រាប់បំពេញដោយក្រុមត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃ គធ.ខប)

38 ១១១៧តព​

តារាងត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងឃុំ សង្កាត់ (ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយក្រុមត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃ គ.ជ.ប ) (ទ.​១១១៧តព​ សម្រាប់បំពេញដោយក្រុមត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃ គ.ជ.ប)

39 ១១១៨

លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោត (ទ​.​​១១១៨ សម្រាប់បំពេញដោយ គ.ជ.ប)

40 ១១២០​

បញ្ជីវត្តមានអ្នកសង្កេតការណ៍ក្នុងពេលបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត (ទ​.​១១២០​ សម្រាប់បំពេញដោយ គ.ក.រ/គ.ក.រ និងអ្នកសង្កេតការណ៍)

41 ១១២១​

កំណត់ហេតុនៃការចាប់ឆ្នោតដើម្បីកំណត់លំដាប់លេខរៀងបញ្ជីបេក្ខជន ដែលត្រូវដាក់លើសន្លឹកឆ្នោតក្នុងឃុំ សង្កាត់ (ទ.​១១២១​ សម្រាប់បំពេញដោយ គឃ.សប)

42 ១២០២

ពាក្យបណ្តឹង (ទ​.​​​១២០២)

43 ១២០៣​

សម្រង់សេចក្តីសម្រេច​(ទ.​១២០៣​)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778