១០៦- លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់កញ្ចក់សុវត្ថិភាព "ក" មួយចំនួននៅមណ្ឌលខេត្ដកណ្ដាលមិនមានអ្វី ប្រែប្រួលឡើយ
០១-០៩-២០១៣
១០៥- លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់កញ្ចប់សុវត្ថិភាព "ក" មួយចំនួននៅមណ្ឌលខេត្ដសៀមរាប
៣០-០៨-២០១៣
១០៤- លទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់កញ្ចប់សុវត្ថិភាព "ក" មួយចំនួននៅមណ្ឌលខេត្ដបាត់ដំបងមិនមានអ្វី​ប្រែប្រួលឡើយ
២៨-០៨-២០១៣

១០៣-

សន្និសីទសារព័ត៌មានបំភ្លឺទៅនឹងការបើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាព "ក"

២៦-០៨-២០១៣

១០២-

ការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាទៅនឹងលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោត

២០-០៨-២០១៣

១០១-

លទ្ធផលដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាទាក់ទងនឹងលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន នៃការបោះឆ្នោតជ្រើស តាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៥ នៅមណ្ឌលខេត្តក្រចេះ

១៦-០៨-២០១៣

១០០-

ពាក្យបណ្តឹងចំនួន ១៧ ត្រូវបានដាក់ប្តឹងទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន​នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៥

១៥-០៨-២០១៣

៩៩-

ការប្រកាសលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៥

១២-០៨-២០១៣

៩៨-

ការទទួលរបាយការណ៍ស្តីពីភាពមិនប្រក្រតី

០៨-០៨-២០១៣

៩៧-

ពាក្យបណ្តឹងចំនួន ០៥ ត្រូវបានដាក់ប្តឹងនៅមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត

០៦-០៨-២០១៣

៩៦-

សម្ភារ ឯកសារបោះឆ្នោតទាំង ២៤ រាជធានី ខេត្តបានបញ្ជូនមកដល់ គ.ជ.ប អស់ហើយ

០៥-០៨-២០១៣

៩៥-

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

០៥-០៨-២០១៣

៩៤-

ពាក្យបណ្តឹងចំនួន ១២៥បណ្តឹង ត្រូវបានដាក់ប្តឹងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត

០៥-០៨-២០១៣

៩៣-

ពាក្យបណ្តឹងសរុបចំនួន ៣៥៩បណ្តឹងត្រូវបានដាក់ប្តឹងក្នុងដំណាក់កាល ការឃោសនា​បោះឆ្នោត

០៥-០៨-២០១៣

៩២-

សម្ភារ ឯកសារបោះឆ្នោត ចំនួន ១៦ រាធានី ខេត្តបានបញ្ជូនមកដល់ គ.ជ.ប

០៣-០៨-២០១៣

 ៩១- លទ្ធផលជនួបពិភាក្សារវាង គ.ជ.ប ជាមួយតំណាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងតំណាង​គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ   ០៣-០៨-២០១៣

៩០-

គ.ជ.ប ទទួលជួបតំណាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងតំណាងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

០២-០៨-២០១៣

 

២៦-០៨-២០១៣