គ.ជ.ប

ប្រវត្តិ គ.ជ.ប

រចនាសម្ព័ន្ធ គ.ជ.ប

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប

ការបោះឆ្នោត

ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

ចំនួនអាសនៈ


គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំការបោះឆ្នោត ត្រូវការ​ជ្រើស​រើសមន្រ្តី បុគ្គលិក​ជាប់​កិច្ចសន្យា​រយៈពេលខ្លី​ចំនួន​ ៧៤១ នាក់ នៅលេខាធិការដ្ឋាន​រាជធានី ខេត្ត​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត សម្រាប់​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​​

អានបន្ថែម...


បញ្ជីបេក្ខជន​ដែលត្រូវបានជ្រើស​ដើម្បីធ្វើការ​សម្ភាសន៍​​​


អានបន្ថែម...


កម្មវិធី​ពិនិត្យពាក្យ និងសម្ភាសន៍បេក្ខជន​ដែល​បាន​ដាក់ពាក្យ​ចូល​បម្រើការងារ​នៅ គ.ជ.ប​​


អានបន្ថែម...


ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ​​


អានបន្ថែម...


សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី​ការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញទៅចុះឈ្នោះបោះឆ្នោត​​


អានបន្ថែម...


មុខតំណែង និង​លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវជ្រើសរើសមន្រ្តី​ បុគ្គលិកនៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប​​


អានបន្ថែម...


ប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី​ដំណើរការនៃការធ្វើ​សមាហរណកម្មផ្ទេរ​បញ្ចូល​មន្រ្តី គ.ជ.ប ទៅក្នុងក្របខណ្ឌ និងនីតិវិធី​នៃការនៃការតែងតាំង​មន្រ្តីរាជការ​​


អានបន្ថែម...